TEAMCOACHING: TEAMET OCH VÄRLDEN UTANFÖR

tisdag 11 maj 2021

Teamcoachen etik

Det är inte så intressant hur bra varje teammedlem fungerar för sig själv. Det som är i fokus för mig som teamcoach är teamet som en enhet, organism och identitet. Det vill säga hur teamet samverkar och bygger gemensamma unika förmågor. Vi arbetar för att skapa team som:

  • har en genuin tro på och tillit till att de på ett effektivt sätt slutför sina uppgifter.
  • tydligt har en gemensam mental modell av hur deras teamwork ser ut, styrkor, roller och strukturer.
  • är så trygga att de naturligt och som en helhet improviserar i stunden när det oväntade sker
  • kännetecknas av tillit till varandra med en hög grad av trygghet

Whats in it for me?

Att vara en del i ett team som har allt detta är som att hitta hem. Tillitsfulla miljöer där vi får vara en viktig del av ett större sammanhang möter våra grundläggande behov. Där kan vi uppleva vår egen tyngd och känna hur den centrerar oss. För att använda ett av mina favoritbegrepp så kan vi helt enkelt chilla, och få tillgång till hela oss. Varje enskild teammedlem har därmed något att vinna på att vara del av det väloljade maskineri som kännetecknar ett team.

Tydliga förväntningar

Utöver teamet och teammedlemmarna har vi ofta en sponsor som inte är en del av själva teamet. Sponsorn är den person eller funktion som har beställt coaching av teamet, en överordnad ledare, HR-avdelningen, styrelsen eller annan person. Trots att sponsorn inte är del i teamet har den förväntningar på resultatet av teamcoachingen. För att vi som teamcoacher ska kunna förhålla oss etiskt i uppdraget så är det viktigt att de förväntningarna blir tydliga för teamet, som annars inte kan förhålla sig till dem. Det är viktigt med en transparens i uppdraget inte minst i den målbild som är förväntad. Vi vill att våra klienter, teamen, ska lyckas.

Fler intressenter

Ofta finns andra intressenter utöver team, teammedlemmar och sponsor. När vi coachar ett team i en organisation så kan det vara övriga kollegor, familjer, kunder, arbetstagarorganisationer eller styrelsen för att nämna några. Det kan finnas nyfikenhet, misstro, förväntade resultat eller heja rop. När vi inleder teamcoachingen är det viktigt att göra tydligt vilka intressentgrupper som finns utanför teamet. En viktig princip i all coaching är att det som sägs i rummet stannar där. Just därför skapar det en trygghet att komma överens om hur teamet hanterar nyfikenhet som kan uppstå.

Det är även viktigt att se att man som team är del av ett större sammanhang och en framgångsförmåga för team är att inkludera andra. Som teamcoach har vi därför en viktig uppgift i att hjälpa teamet definiera hur de involverar vem i vad utan att på något sätt bryta förtroenden i teamets egen process. Det innebär att om en teammedlem har en nära relation till en intressent utanför teamet, ska den teammedlemmen följa de överenskommelser som görs i teamet. Sätta teamet framför jaget.

Teamcoachens fokus

Teamcoachen sätter alltså teamet som en enda enhet i fokus. En viktig del för att en grupp människor att bli ett team är att varje teammedlem blir sedd och hörd. (Se här för tidigare inlägg om skillnad mellan grupp och team) Som teamcoach har vi ett viktigt uppdrag i att se till att var och en av de enskilda teammedlemmarna får höras och spela en integrerad roll i alla teamdiskussioner. Vi kommer att återkomma till exempel på hur man kan göra det.

Det är dock så otroligt grundläggande att jag redan nu vill nämna vikten av att skapa rapport inom teamet för att skapa en frizon där alla vill och vågar komma till tals. För att teamet ska komma åt sin kollektiva intelligens är det gemensamma talutrymmet centralt och teamcoachen blir teamets dirigent. Vissa instrument vill låta mer än andra och dirigentens uppgift är att skapa musik där alla har sitt utrymme utifrån helheten. Resultatet blir en skön harmonisk rytm.

Psst… kan jag få några ord med dig…

Teamcoachen har ett viktigt uppdrag i att förbli objektiv i alla interaktioner med teammedlemmar, subgrupper, sponsorer och relevanta intressenter. Vi får helt enkelt inte försätta oss i situationer där det kan uppfattas som att vi tar parti för några subgrupper eller enskilda teammedlemmar. Vi är öppna för vad som framkommer i sessionerna och helt ärliga i alla kontakter med teamet. Om inte så agerar vi i strid med våra etiska riktlinjer.

Konfidentiellt

Diskussioner med enskilda medlemmar i teamet kommer sannolikt att äga rum, det kan vara vid kaffet, eller när man stöter på varandra i ett annat sammanhang. Det är viktigt för teamcoachen att fortsätta att hålla ramen. Ett sätt är att säga att det som framkommer här kan vara av nytta för teamet som helhet, fundera över hur du kan dela med dig av det nästa gång ni ses, eller vi alla ses tillsammans. Skulle en teammedlem berätta något som de inte vill dela med sig av måste det förbli konfidentiellt mellan teamcoach och teammedlem. Det får då inte ha någon påverkan på teamcoachens agerande i mötet med hela teamet.

Något att testa

Det vore spännande om du vill testa att verkligen lyssna på en person i din närhet och lägga märke till vad som då sker inom dig. Gör så här:

Bestäm dig för en person som du tycker kan vara lite långrandig eller tjatig. Ett bra tecken på att du har hittat rätt är att du blir rastlös i hens sällskap. Finn en anledning att ta höra av dig till personen. Nu testar du detta:

  • Sätt strålkastaren på den andra personen i samtalet.
  • Pausa ditt eget behov av att höras!
  • Var genuint nyfiket intresserad av vad den andre berättar
  • Ställ följdfrågor för att få upptäcka mer av den andra
  • Efter samtalet reflekterar du över vad du nu upptäckte och lärde dig.

Du kan läsa mer om hur du lyssnar aktivt och ställer följdfrågor i min bok ”Chilla – din guide till framtidens ledarskap!”

Följ med mig på resan in i teamcoachingens magiska värld, nytt inlägg inom kort! Vill du få kontakt med mig finner du mina uppgifter här.