Mentorskap

En mentor- och adeptrelation innefattar såväl ledningsstöd som personlig utveckling. Det är ett ömsesidigt lärande, där både mentorn och adepten får nya perspektiv. Sekretess är en självklarhet inom mentorskap. Som mentor utgår Anna Sanderoth Vilkas från Göteborg, men har hela Sverige som sitt arbetsfält. Mentorskap en viktig framgångsfaktor.

Mentorn

  • är samtalspartner, bollplank, en som lyssnar och diskuterar olika frågor
  • bjuder på sin erfarenhet och ger sitt perspektiv på adeptens tankar i sitt nätverk
  • är uppmuntrande och ett stöd för adeptens motivation

Möten – upplägg och innehåll för mentorskap

För att uppnå bästa möjliga effekt bör formella möten förslagsvis hållas en gång per månad. Mötena bör om möjligt hållas i en från arbetet och allmän lokal avskild miljö och uppta 2-3 timmar. Varje möte inleds med minimum 30 minuter ren coaching. Därefter är det adepten som väljer fokusområden. Dagordningen kan innehålla alla eller delar av nedanstående

  1. Arbetssituation: Mandat och befogenheter, arbetsbelastning, stöd.
  2. Ledarskap: Mitt eget och andras, mål och visioner, förändringsarbete, stöd.
  3. Kundrelationer och det egna säljarbetet
  4. Arbetsrelationer och klimat: Konflikthantering, lagarbete och dialog.
  5. Personalfrågor: Svåra samtal, personalutveckling, stöd.
  6. Stress och kris: Det egna beteendet, balans mellan arbete och privatliv

Minnesanteckningar efter varje möte underlättar uppföljning följande gång. I det sammanhanget utvärderas även samtalen, genom att inleda varje samtal med en återblick.

Långsiktigt samarbete… mentorskap

Att inleda ett mentorskap är att starta en utvecklingsprocess, som måste få ta tid. Allmänt rekommenderas att ett mentorskap varar minst 1½ år för att man ska kunna uppnå maximalt resultat. Alla inblandade parter måste visa respekt för processen och formellt klargöra olika roller och förväntningar.

… eller möten vid behov

Ibland kör det ihop sig i vardagen. Att få ett externt bollplanks input och hjälp att sortera i bruset är ofta skillnaden som gör skillnaden.

Bollplank och VD-stöd

Att vara VD och högst ansvarig är i många lägen väldigt ensamt. Organisationen och omvärlden förväntar sig att man har svaren och är uppdaterad. Det är många intressenter som bevakar det arbete som man utför; kunder, medarbetare, samarbetspartners, ägare och styrelse. Att som VD ha ett extern bollplank som stöd har visat sig vara en framgångsfaktor med mycket positiva resultat.