TEAMCOACHING JÄMFÖRT MED ANDRA TEAMUTVECKLINGSMETODER

onsdag 2 juni 2021

teamutveckling teamcoaching

För att förstå vad teamcoaching är, så är det även bra att veta vad det inte är. Det finns en mängd olika sätt att förbättra ett teams prestationer både på kort- och långsikt. Har vi egentligen koll på hur de skiljer sig åt? Här kommer en kort förklaring till hur följande metoder skiljer sig åt:

 • teambuilding,
 • teamutbildning,
 • teamkonsultation,
 • teammentorskap,
 • teamfacilitering och
 • teamcoachning.

Många av oss som brinner för att arbeta med team, kan flera olika metoder för teamutveckling och hjälper kunden rätt utifrån de resultat de önskar. Men man kan undra hur tydligt det är för kunden vilken metod man ska välja i vilka sammanhang? Min utgångspunkt kommer att vara International Coaching Federations definitioner runt teammodaliteter och teamcoaching.

Vi börjar med de som ligger utanför teamcoaching begreppet.

Om teambuilding

En teamaktivitet som innehåller någon form av utmaning eller ett hinder. Teamet samlas kring uppgiften och löser eller upplever den tillsammans. De skapar gemensamma minnen av vad de har åstadkommit. Det kan med fördel innehålla moment av tävling och moment av skratt.

 • Tidsramen är kort 1-5 dagar
 • Processen består av fördefinierade övningar
 • Utvecklingsområde: bättre relationer i teamet
 • Minimalt fokus på teamdynamik och konfliktlösning
 • Instruktören är experten och äger processen

Min favoritteambuilding genom tiderna var väldigt enkel. Jag ser med värme tillbaka på dagarna på Barnens ö med Proffice i slutet av 90-talet. När jag träffar mina gamla kollegor så kan vi fortfarande minnas hur kul det var i all sin enkelhet. Det skapade definitivt bättre relationer mellan oss som arbetade inne på kontoren runt om i Sverige. Det hade dock mindre effekt på hur vi samverkade mot gemensamma mål.

om Teamutbildning

Teamutbildning är en teamutvecklingsmetod där en utbildare med viss expertkompetens arbetar med ett team för att bygga deras kunskaper och färdigheter. Den används när det har identifierats en kompetenslucka av något slag hos teamet som helhet. Utbildningen utgår från ett färdigt koncept om hur saker och ting är.

 • Tidsramen är ofta kort 1-5 dagar
 • Processen består av uppgifter enligt en kursplan
 • Utvecklingsområde: etablera nya kunskaper eller färdigheter genom inlärning
 • Minimalt fokus på teamdynamik och konfliktlösning
 • Utbildaren är experten och äger processen

Om Teamkonsultation

Nästa teamutvecklingsmetod är teamkonsultationen. En konsult med expertkompetens inom ett visst område delar med sig av sin expertis om hur saker och ting är inom ett visst område.

 • Tidsramen varierar
 • Processen består av att konsulten delar med sig av sin expertis inom fördefinierat område
 • Utvecklingsområde: skapar nya insikter
 • Minimalt eller rådgivande fokus på teamdynamik och konfliktlösning
 • Konsulten är experten och äger processen

Om Teammentorskap

Nu har vi kommit fram till en metod där en erfaren professionell mentor delar kunskap och visdom med ett team inom ett eller flera områden. Mentorn lyssnar till teamet och delar med sig av sina erfarenheter i liknande situationer, både vad som fungerar och vad som inte fungerade. Teamet tar med sig de lärdomar de vill utifrån det som framkommit under mentoreringen.

 • Tidsramen är ofta stackato, timvis under en lång period.
 • Processen består av att mentorn delar med sig av sina erfarenheter
 • Utvecklingsområde: skapar ny kunskap
 • Minimalt fokus på teamdynamik och konfliktlösning
 • Mentorn är experten och äger processen

I val av mentor, välj en som ger gott om utrymme för reflektion och låter teamet ställa de frågor som behövs för att verkligen kunna tillskansa sig ny kunskap. Se även till att det är en mentor som verkligen har varit del av flera team gärna som teamledare och att det har skett både i med- och motgång.

Om Teamfacilitering

Att facilitera ett team handlar om att engagera teamet genom att guida dem genom en uppgift eller låta dem ta reflektera kring ett perspektiv. Där alla är deltagande och syftet är att upptäcka, främja och tillämpa insikter för att förbättra teamprocesser och effektivitet. Teamfacilitering är den teamutvecklingsmetod som en teamcoach har störst nytta av som komplement till själva coachingen.

 • Tidsramen är ofta kort 1-5 dagar, eller som del i exempelvis teamcoaching.
 • Processen består av att samtal faciliteras
 • Utvecklingsområde: skapar tydlighet
 • Minimalt fokus på teamdynamik och konfliktlösning
 • Facilitatorn och teamet är experten och äger gemensamt processen

Ofta används faciliteringen för att skapa en gemensam referens för teamet. Det skulle kunna handla om att facilitatorn berättar om hur tre olika team tar sig an en uppgift och vilka resultat de får, och låter teamet reflektera över vilket av dem de liknar mest, vilket de vill likna och hur det så skulle bli. Ett teamassessment och reflektioner kring det kan hamna här eller under teamkonsultation beroende på vilket resonemang som förs. Teamet skulle kunna få skapa något och reflektera över processen, testa igen och skapa insikter. Det kan även handla om att peka med hela handen och instruera kring aktivt lyssnande, tillitsskapande och vikten av respekt, följt av reflektion och insikter. Här är man ute efter att skapa tydlighet och gemensam referens.

Om Teamcoaching

Då är det äntligen dags för teamcoaching som teamutvecklingsmodalitet. Det är sannolikt inte någon hemlighet att jag brinner lite extra för just detta. Teamcoaching är ett samarbete i en medskapande och reflekterande process med ett team, dess dynamik och relationer, på ett sätt som inspirerar dem att maximera sina förmågor och potential för att nå sitt gemensamma syfte och gemensamma mål.

I teamcoaching litar vi på att teamet är experten på sin egen verklighet, sina utmaningar, styrkor och möjligheter. Vi utgår ifrån teamet som enhet. Teamet behöver ett gemensamt syfte, gemensamma mål och överenskomna roller -de behöver en gemensam identitet och ett gemensamt ansvar. Det finns ingen som kan definiera dessa som teamet själva. Teamcoaching bygger tillit. I vårt land uppger 29% av vuxna att de har svårt att lita på andra människor, samtidigt vet vi att tillit har en positiv effekt på vår psykologiska trygghet och välbefinnande.

 • Tidsramen är en längre period, ofta över flera månader
 • Processen är ett samarbete mellan teamet och teamcoachen
 • Utvecklingsområde: uppnå mål samt öka teamets hållbarhet, välbefinnande och resiliens
 • Teamdynamik och konfliktlösning är integrerade och viktiga delar i processen
 • Teamet är experten och äger gemensamt processen

Teamcoachens fokus

Fokus för mig som teamcoach är teamet som en enhet, organism och identitet och hur väl teamet samverkar och bygger gemensamma unika förmågor. Vi arbetar för att skapa team som:

 • har en genuin tro på och tillit till att de på ett effektivt sätt slutför sina uppgifter.
 • känner ett ömsesidigt ansvar för sin leverans
 • tydligt har en gemensam mental modell av hur deras teamwork ser ut, styrkor, roller och strukturer.
 • är så trygga att de naturligt och som en helhet improviserar i stunden när det oväntade sker
 • kännetecknas av tillit till varandra med en hög grad av (psykologisk) trygghet

Att bli så sammansvetsade kräver att det har svetsats i teamet. Inte där en extern part tror att det behöver svetsas utan där det på riktigt finns anledning att skapa ett starkt fäste. Där är teamet experten. Mina erfarenheter visar att de förslag till lösning jag vid tillfälle har gett, aldrig har varit så kraftfulla som teamets egna lösningar. Känn tillit till processen, teamet och kraften i en kollektiv intelligens. Det finns alltid en lösning, ett svar och en framtid!

Blanda och ge

Beroende av var teamet befinner sig i sin utvecklingsresa ser behoven olika ut. Många av de teamcoacher jag känner håller på med flera av de andra teamutvecklingsmetoderna. Inom ICF poängteras vikten av att man som teamcoach är medveten om skillnaderna mellan metoderna. På samma sätt är det viktigt att man har ordning på vilken roll man har vid varje tillfälle.

Att vara coach handlar om att skapa ett rum av tillitsfull respekt och genuint nyfiket lyssnade, att då gå över och peka med hela handen, kommer att han en negativt hämmande effekt på teamet. Det är därför viktigt med tydliga avgränsningar där teamet hålls delaktiga kring vilken process som är i gång och av vilken anledning. Coachen kan med fördel agera som en sportkommentator, och ge metabeskrivningar av vad som händer, har skett och kommer att ske i när tid.

Teamcoaching – för resilienta team i framtidens organisationer!

Hör av dig till mig här om du vill du känna att du är en viktig del av ett attraktivt sammanhang? Eller om du vill se att era team:

 • har en genuin tro på och tillit till att de på ett effektivt sätt slutför sina uppgifter.
 • känner ett ömsesidigt ansvar för sin leverans
 • tydligt har en gemensam mental modell av hur deras teamwork ser ut, styrkor, roller och strukturer.
 • är så trygga att de naturligt och som en helhet improviserar i stunden när det oväntade sker
 • kännetecknas av tillit till varandra med en hög grad av (psykologisk) trygghet

Är du teamcoach och vill ha handledning eller om du är nyfiken på att ha mig som co-coach. Då finner du mina kontaktuppgifter här du kan även läsa mer om Sumoteam här

Denna artikel är del 3 i en serie om Teamcoaching. Följ mig på LinkedIn för att ta del av nästa artikel i serien.