Proffs enligt vem?

ICF – det världsledande globala branschorganet för coacher

Branschorganisationen grundades i USA 1995 och har idag närmare 23.000 medlemmar i mer än 114 olika länder.

Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning och kompetensutvecklar sig kontinuerligt. ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher. Dess mission är att göra professionell coaching etablerat samt sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle.

Certifieringsnivåer ICF

 • ACC, Associate Certified Coach: 60 utbildningstimmar, 10 mentorstimmar, 100 timmar klientcoaching
 • PCC, Professional Certified Coach: 135 utbildningstimmar, 10 mentorstimmar, 750 timmar klientcoaching
 • MCC, Master Certified Coach: 200 utbildningstimmar, 10 mentorstimmar, 2500 timmar klientcoaching

För alla nivåer krävs 1-2 inspelade klientsamtal med transkript, samt godkänd på Coach Knowledge Assessment test. För ACC och PCC nivå kan man även  ha erhållit ett ACTP-diplom vid coachexaminationen, då krävs inte inspelade klientsamtal med transkript.

International Coaching Federations 11 kärnkompetenser

Etablera grunden

 1. Följa etiska riktlinjer och professionell standard
  Förståelse av coachingetik och normer samt förmåga att tillämpa dem på ett lämpligt sätt i alla coachingsituationer.
 2. Etablera coachingöverenskommelsen
  Förstå vad som krävs i det specifika coachingmötet och komma överens med klienter om coachingprocessen och coachingrelationen.

Skapa den ömsesidiga relationen

 1. Skapa tillit och närhet till klienten
  Förmågan att skapa en trygg, stödjande miljö som leder till fortlöpande ömsesidig tillit och respekt.
 2. Coachingnärvaro
  Förmågan att vara fullt närvarande och skapa en spontan relation med klienten – använder en öppen, flexibel och tillitsfull stil.
 3. Aktivt lyssnande
  Förmågan att fullständigt fokusera på vad klienten säger och inte säger, förstå innebörden i vad som sägs i förhållande till klientens önskemål och att stödja klienten i att uttrycka sig.

Kommunicera effektivt

 1. Kraftfulla frågor
  Förmågan att ställa frågor som ger den information som behövs för att på bästa sätt gagna coachingrelationen och klienten.
 2. Direkt kommunikation
  Förmågan att kommunicera effektivt under coachingsamtalen och att använda språket så att det har störst positiv effekt på klienten.

Underlätta lärande och resultat

 1. Skapa medvetenhet
  Förmågan att integrera och korrekt utvärdera information från olika källor och göra tolkningar som hjälper klienten att bli medveten och därmed uppnå överenskomna resultat.
 2. Utforma handlingar
  Förmågan att tillsammans med klienten skapa tillfällen för kontinuerligt lärande, under coachingen och i arbetsliv/privatliv och att vidta nya åtgärder som mest effektivt leder till överenskomna resultat
 3. Planera och sätta mål
  Förmågan att utveckla och underhålla en effektiv coachingplan tillsammans med klienten.
 4. Hantera framsteg och ansvarstagande
  Förmågan att hålla fokus på det som är viktigt för klienten och att lägga ansvaret för att agera hos klienten.

läs mer om ICF på deras globala hemsida.